Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016


Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

                                         

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Đủ 100% HSHT CT MN

Đủ 100%

Đủ 100%

Đủ 100%

Đủ 100%

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Theo chương trình của Bộ

35 tuần

Theo chương trình của Bộ

35 tuần

Theo chương trình của Bộ

35 tuần

Theo chương trình của Bộ

35 tuần

Theo chương trình của Bộ

35 tuần

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Tích cực, chuyên cần, chủ động học tập.

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Đủ phòng học, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học theo hướng hiện đại, UDCNTT.

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Hoạt động giáo dục NGLL,văn thể mỹ, giáo dục kỹ năng sống, GD đạo đức pháp luật

Hoạt động giáo dục NGLL,văn thể mỹ, giáo dục kỹ năng sống.

GD đạo đức pháp luật

Hoạt động giáo dục NGLL,văn thể mỹ, giáo dục kỹ năng sống, GD đạo đức pháp luật

Hoạt động giáo dục NGLL,văn thể mỹ, giáo dục kỹ năng sống.

GD đạo đức pháp luật

Hoạt động giáo dục NGLL,văn thể mỹ, giáo dục kỹ năng sống.

GD đạo đức pháp luật

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về năng lực, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn GV; 96,55% đạt trình độ trên chuẩn; 3,4% đạt trình độ chuẩn.

Quản lý cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành của BộGD,Sơ GD.

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Hạnh kiểm: THĐĐ: 100%; CĐ: 0%. Không có HS vi phạm đạo đức, vi phạm TNXH, vi phạm pháp luật, ATGT.

Học lực năm học 2014-2015: Hoàn thành XS: 90 em (19,3%); Hoàn thành tốt: 186 em (39,9%); Hoàn thành: 183 em (39,3%); Chưa hoàn thành: 07 em (1,5%).

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Lên lớp thẳng 100%

Lên lớp thẳng 100%

Lên lớp thẳng 100%

Lên lớp thẳng 100%

HT CT Tiểu học 100%

                                              Đông Triều, ngày 10 tháng 9 năm 2015

                                                                 Thủ trưởng đơn vị

                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                  Trần Văn Toán