Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 11-2015

Chương trình công tác tháng 11-2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

 

 
   
 

 

 

 

Số: 133/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đông Triều, ngày 04  tháng 11 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

Trọng tâm: Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  • Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
  • Hưởng ứng "Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT", tổ chứ "ngày hội vệ sinh trường học", tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện.
  • Tổ chức chuyên đề cấp trường mô hình "Lớp học Việt Nam mới - VNEN" và mô hình "Lớp học thông minh".

 

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận,

người thực hiện

02/11

Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH, CBGV, NV

03-06/11

Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Giáo viên các tổ

05/11

Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra công tác thiết bị - thư viện

Ban KTNB

 01-15/11

 Kết hợp tập văn nghệ chào mừng 20/11/2015.

CBGVNV, HS

07/11

Tham dự ngày hội tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện do Sở Điện lực và Sở GD&ĐT tổ chức tại TH Kim Đồng

BGH, TPT Đội

09/11

- Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn GT.

- Tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học"

CBGV, học sinh toàn trường

10/11

 Kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn học sinh thi IOE trên mạng của học sinh khối 4-5

Bộ phận chuyên môn

11-12/11

 Kiểm tra nội bộ: KT 1/3 giáo viên tổ 2+3

Tổ kiểm tra

14/11

Tổ chức chuyên đề cấp trường khối lớp 2+3 và 4+5

Toàn trường

02-1/11

 Các lớp tổ chức các hoạt động tập thể tập trung vào tập văn nghệ và các việc làm tốt dâng lên thầy cô.

GVCN, học sinh

20/11

 Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

CBGVNV, học sinh

23/11

Tổ chức tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện

CBGVNV, học sinh

24-30/11

 KTNB: Tiếp tục kiểm tra hoạt động SP của giáo viên tổ 2+3.

Ban KTNB, tổ 2+3

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận (t/h);

- Trang TTĐT trường;

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Văn Toán