Xuất bản thông tin

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013 - 2014

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013 - 2014


Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

                         THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

26

 

 

 

 

08

19

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

02

 

 

 

 

 

02

 

 

 

2

Thể dục

01

 

 

 

 

 

01

 

 

 

3

Âm nhạc

02

 

 

 

 

 

02

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

02

 

 

 

 

01

01

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

 

 

 

 

02

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

03

 

 

 

 

02

 

01

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

01

 

 

 

 

 

 

01

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Đông Triều, ngày 10 tháng 9 năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                     (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Trần Văn Toán