Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10-2014

Lịch công tác tháng 10-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH LÊ HÔNG PHONG

Số: 03/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Đông Triều, ngày 07 tháng 10  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

 

* Trọng tâm tháng 10 năm 2014:

            - Tổ chức Hội nghị viên chức, lao động năm học 2014-2015.

            - Tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hồ sơ về Phổ cập GDTH, đón đoàn kiểm tra PCGD của PGD vào ngày 24/10/2014.

            - Triển khai rõ hơn cách đánh giá học theo thông tư 30  không cho điểm thường xuyên ở các môn học (tổ chức hội thảo, dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm).

            - Tổ chức các chuyên đề cấp tổ, cấp trường về đổi mới phương pháp giảng dạy ở các khối lớp, lưu ý đến các phương pháp dạy học mới. Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" khối 4-5 ở môn Khoa học.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch huy động xã hội hóa lắp đặt Camera cho các lớp học

- Tăng cường hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi Toán, Tiếng Anh trên mạng Internet.

- Nhà trường phối hợp với Công đoàn, chi hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2014.

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01 → 15/10

- Tổ chức hội nghị CBVC, LĐ năm học 2014 - 2015 vào ngày 02/10/2014.

- CBGVNV rà soát đăng ký các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo (Nộp về Ban giám)

- Triển khai rõ hơn thí điểm cách đánh giá học sinh theo thông tư 30 không cho điểm thường xuyên ở các môn học (tổ chức hội thảo, dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm).

 

Bộ phận chuyên môn

16 → 20/10

- Tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hồ sơ về Phổ cập GDTH, đón đoàn kiểm tra PCGD của huyện vào ngày 24/10/2014.

- Tổ chức các chuyên đề cấp tổ, cấp trường về đổi mới phương pháp giảng dạy ở các khối lớp, lưu ý đến các phương pháp dạy học mới. Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" khối 4-5 ở môn Khoa học.

- Tổ chức giao văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn +

Tổ 4-5

 

 

 

BGH + TPT Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 → 31/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện việc đánh giá theo thông tư 30/2014/TT-BGD về việc đánh giá học sinh từ năm học 2014-2015

- Tập trung vào việc đưa tin bài về các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường. Hoàn thiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo qua mạng Internet.

- Tăng cường hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi Toán, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH

 

 

 

Bộ phận đưa tin bài

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:      

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                             

- Lưu.                                                                         

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toán