Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12-2014

Lịch công tác tháng 12-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH LÊ HÔNG PHONG

Số: …/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 07 tháng 12  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

 

* Trọng tâm tháng 12 năm 2014:

Chủ đề tháng "Tiếp bước cha anh"

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01/12 → 10/12/2014

- Thực hiện kế hoạch đánh giá cán bộ, viên chức năm 2014 theo mẫu và quy định của PGD. Các tổ tổ chức đánh giá trong tổ và ban thi đua nhà trường đánh giá sau các tổ 01 ngày.

- Tham gia "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" theo Kế hoạch của nhà trường bắt đầu từ ngày 08/12/2014.

 

 

Ban thi đua nhà trường

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

10/12→ 15/12/2014

- Tổ chức rà soát, bình chọn từ các tổ, toàn trường để chọn 10% tổng số CBGV-NV nhà trường để lập danh sách nộp về bộ phận tổ chức PGD đề nghị nâng lương trước thời hạn. (Theo công văn hướng dẫn của phòng GD&ĐT ngày 05/12/2014).

- Rà soát các trường hợp nghỉ theo nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

- Ngày 13/12/2014 tổ chức chuyên đề "Ứng dungju CNTT – Mô hình lớp học thông minh" của tổ khối 2+3.

- Phối hợp cùng Liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 20/12/2014.

 

 

Ban thi đua nhà trường

 

 

 

 

 

Ban chấp hành công đoàn

 

 

 

 

 

 

Liên đội

20/12→ 31/12/2014

- Tham gia cuộc thi IOE cấp Huyện trên mạng Iternet, học sinh nói Tiếng Anh giỏi cấp Huyện (Bộ phận Chuyên môn đã lập danh sách đăng kí, giáo viên Tiếng Anh tích cực hướng dẫn học sinh các nội dung theo thông báo của Phòng GD&ĐT).

- Ngày 23/12/2014, tổ chức thi Violympic toán cấp trường cho học sinh các khối lớp. (từ 1-5).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về ATGT, việc chấp hành các quy định về pháo, đèn trời, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhân dịp Tết.

- Thi múa hát tập thể và dân vũ (Liên đội có kế hoạch)

- Thi trang trí lớp học với nội dung "Em yêu lớp học của em" ngày 20/12/2014.

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1 vào 25 và 26/12 theo lịch của Phòng GD&ĐT.

- Ngày 20/12/2014, tổ chức chuyên đề "Đổi mới sinh hoạt chuyên môn" và dạy học môn "TNXH - lớp 1".

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

Ban giám hiệu + Liên đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên đội

 

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

Tổ 1

 

 

Nơi nhận:      

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                             

- LưuVT.                                                                       

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toán