Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực bão số 1 năm 2015

Thông báo lịch trực bão số 1 năm 2015


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05/TB-TrTH

Hồng Phong, ngày 23 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC BÃO SỐ 01 NĂM 2015

 
   

          Thực hiện công điện số 04/CĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND thị xã Đông Triều; công điện số 01/PGD&ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều "Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1". Trường Tiểu học Lê Hồng Phong phân công lịch trực bão số 1. Cụ thể như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY TRỰC

GHI CHÚ

1

Trần Văn Toán

Hiệu trưởng

Sáng 23/6/2015

0976.226.680

2

Nguyễn Thị Thanh Lan

Kế toán

01666.829.626

3

Nguyễn Thị Ngần

P. Hiệu trưởng

Chiều 23/6/2015

01695.389.598

4

Nguyễn Thị Phương Hảo

Văn thư

0936.421.822

5

Trần Văn Toán

Hiệu trưởng

Sáng 24/6/2015

0976.226.680

6

Nguyễn Thị Thanh Lan

Kế toán

01666.829.626

7

Nguyễn Thị Ngần

P. Hiệu trưởng

Chiều 24/6/2015

01695.389.598

8

Nguyễn Thị Phương Hảo

Văn thư

0936.421.822

9

Nguyễn Thị Ngải

Chủ tịch CĐ

Sáng 25/6/2015

01685.938.666

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

TT tổ 4+5

01657.578.983

11

Trần Văn Toán

Hiệu trưởng

Chiều 25/6/2015

0976.226.680

12

Nguyễn Thị Thanh Lan

Kế toán

01666.829.626

13

Nguyễn Thị Ngần

P. Hiệu trưởng

Sáng 26/6/2015

01695.389.598

14

Nguyễn Thị Phương Hảo

Văn thư

0936.421.822

15

Nguyễn Thị Ngải

Chủ tịch CĐ

Chiều 26/6/2015

01685.938.666

16

Nguyễn Thị Thu Thủy

TT tổ 4+5

01657.578.983

          Trường Tiểu học Lê Hồng Phong yêu cầu các đồng chí được phân công trực bão nghiêm túc thực hiện, thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão số 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp chặt chẽ với 02 bảo vệ nhà trường để phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn đạt hiệu quả.

          Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ có diễn biến gì xảy ra và sau mỗi ca trực báo cáo trực tiếp cho đồng chí Hiệu trưởng nhà trường được biết và xử lý kịp thời.

Nơi nhận:       

       - Phòng GD&ĐT (b/c)                                                                      

       - UBND xã Hồng Phong (b/c)

       - Lực lượng phòng chống bão xã HP (p/h)

       - Trang TTĐT của nhà trường

       - Lưu: VP 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Toán