Phân công cán bộ, nhân viên trực trong dịp nghỉ hè năm 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 83/TB-THLHP

Đông Triều, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ, nhân viên trực trong dịp nghỉ hè năm 2019

 

           Thực hiện thông ngày 10/6/2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc phân công lịch trực trong dịp nghỉ hè năm 2019.

            Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thông báo tới cán bộ, nhân viên nhà trường lịch trực trong dịp nghỉ hè năm 2019 như sau:

 

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Các ngày thứ 3, thứ 5, sáng thứ 6 trong tuần

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Nguyễn Thị Phương Hảo

Hiệu trưởng

NV hành chính

0986.977.058

0936.421.822

2

 Các ngày thứ 2, thứ 4, chiều thứ 6 trong tuần

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Xuân Chiến

Phó hiệu trưởng

NV thư viện

0918.506.277

0396.278.343

 

            Trên đây là danh sách phân công lịch trực dịp nghỉ hè năm 2019 của nhà trường, đề nghị các đồng chí cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

            Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);      

- CB, GV, NV (t/h);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Lê

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu