Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 10-2015

Chương trình công tác tháng 10-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH LÊ HÔNG PHONG

Số: …/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 10  tháng 10  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

            * Trọng tâm tháng 10 năm 2015:

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01/10 → 15/10/2015

- Tổ chức các chuyên đề cấp tổ, cấp trường về dạy học đối với lớp VNEN, phương pháp "Bàn tay nặn bột", sử dụng "Phòng học thông minh".

- Tăng cường hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi trên mạng Internet. Tham dự giao lưu hùng biện bằng tiếng Anh.

- Phối hợp với Công ty MAXX VIET triển khai thực hiện nội dung chương trình dạy kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa cho học sinh các lớp có nhu cầu học.

- Duy trì nền nếp hoạt động giữa giờ và hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm của tháng 10. Quan tâm đến công tác rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh. Tổ chức HKPĐ cấp trường dự kiến khai mạc và tổng kết cuối tháng 10/2015.

- Y tế trường học phối hợp với trạm y tế tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và kiểm tra sức khỏe lần 1 cho học sinh.

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

Chuyên môn

 

 

 

Chuyên môn

 

Thành (Thể dục)

 

 

 

 

Bộ phận y tế trường học (Lan)

16/10/2015

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016.

 

Ban giám hiệu, công đoàn và các bộ phận liên quan.

26/10/2015

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách bộ phận kế toán, thủ quỹ (Hoàn thiện hồ sơ thu – chi các loại trong năm học 2015-2016)

Ban kiểm tra

27-28/10/2015

- Kiểm tra nội bộ giáo viên (khối lớp 1)

- Ngày 27/10/2015, tổ chức Ngày Hội vệ sinh trường học năm học 2015-2016.

Ban kiểm tra

 

 

Nơi nhận:      

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                             

- LưuVT.                                                                       

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toán