Asset Publisher

Phân công Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2015

Phân công Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2015

Phân công Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2015


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 29/TB-TrTH

Hồng Phong, ngày 25 tháng 4 năm 2015

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC

DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4,

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5/2015

          Thực hiện công văn chỉ đạo số: 249/PGD&ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều "V/v: Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2015".

          Trường Tiểu học Lê Hồng Phong phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường lịch trực cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Nguyễn Thị Ngần

Phó hiệu trưởng

01695.389.598

28/4/2015

2

Nguyễn Thị Ngải

Chủ tịch CĐ

01685.938.666

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tổ trưởng tổ 4+5

01657.578.983

29/4/2015

4

Vũ Thị Hường

Tổ trưởng tổ 2+3

01649.386.261

30/4/2015

5

Nguyễn Thị Yên (B)

Tổ phó tổ 1

01635.642.288

01/05/2015

7

Nguyễn Thị Thanh Lan

Kế toán

0901.525.816

02/5/2015

8

Nguyễn Thị Phương Hảo

Hành chính

0936.421.822

03/5/2015

9

Nguyễn Thị Vinh

Thư viện

01672.182.733

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hảo

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toán